Kutseõppe populaarsus õppurite hulgas kasvab

Haridus- ja teadusminister Jaak Aaviksoo allkirjastas käskkirja, mille kohaselt kutsehariduses on käesoleval aastal kutseõppeasutustes ja rakenduslikes kõrgkoolides kokku 24 390 riiklikult rahastatud õppekohta.
Vaatamata sellele, et õpilaste koguarv Eestis aasta-aastalt väheneb, püsib kutseõppurite arv stabiilsena. Kutsehariduses on valmisolek pakkuda õppimisvõimalusi senisest rohkemgi. Juba järgmiseks aastaks on kavandatud koolitustellimust suurendada tuhande koha võrra.

Järjest rohkem on kutseõppurite seas keskharidusega noori ning neid, kes on õpingutes vahet pidanud või jätkavad vahepeal katkestatud õpinguid. Kutseõppurite osakaalu suurenemine on tõestuseks, et kutseõpe on muutunud noorte jaoks igati arvestatavaks valikuks. Oma osa kutseõppe jätkuvas populaarsuses mängib esiteks tööandjate usaldus, mis väljendub ettevõtjate ja kutseõppeasutuste senisest tihedamas koostöös, teiseks kutseõppeasutuste lõpetajate paranenud positsioon tööjõuturul. Kutseõppeasutuste lõpetajate töötuse määr on oluliselt väiksem võrreldes noorte tööpuudusega ning samal tasemel keskmise töötuse määraga.

Kutsehariduse riikliku koolitustellimuse eelnõu saadetakse traditsiooniliselt arvamuse avaldamiseks sotsiaalpartneritele, praegu jõustunud ministri käskkirja eelnõu kohta said arvamust avaldada 22 organisatsiooni. Pooled neist saatsid ministeeriumile arvamusi ja ettepanekuid, mida võimalusel arvestati.

Kutseõppe riikliku koolitustellimusekutseõppeasutustes ja rakenduslikes kõrgkoolides kinnitab haridus- ja teadusminister oma käskkirjaga kolmeks aastaks, koolitustellimust korrigeeritakse igal aastal.