IT Kolledž läbis edukalt institutsionaalse akrediteerimise

it-kolledz-labis-edukalt-institutsionaalse-akrediteerimise

Eesti Infotehnoloogia Kolledž (EIK) läbis edukalt institutsionaalse akrediteerimise. 11.septembril võttis Eesti Kõrghariduse Kvaliteediagentuuri (EKKA) hindamisnõukogu vastu otsuse – akrediteerida Eesti Infotehnoloogia Kolledž seitsmeks aastaks.

Rahvusvaheline hindamiskomisjon andis positiivse hinnangu IT Kolledžile nii organisatsiooni juhtimise, õppetöö korralduse, teadustegevuse kui ka ühiskonna teenimise valdkondades.

Eesti Infotehnoloogia Kolledži puhul tunnustas komisjon kõrgkooli paindlikku õppekorraldust ja innovatiivseid väljunditele orienteeritud õppekavasid, mille arendus lähtub praktika vajadustest ning mis garanteerib lõpetajate konkurentsivõime tööturul. Kõrgkooli tugevusena toodi välja tihedad sidemed huvigruppidega sh tööandjate, vilistlaste ja erialaliitudega, keda kaasatakse regulaarselt kõrgkooli arendustegevusse; samuti kaasaegne atraktiivne õpikeskkond, sh IKT alased ja haridustehnoloogilised ressursid.

Rohkem tähelepanu soovitas komisjon pöörata üliõpilaste väljalangevuse põhjustele ning leida võimalusi üliõpilaste rahvusvahelise mobiilsuse suurendamiseks. Toetada tuleb teadus- ja arendustegevuse ning rahvusvahelistumise kiiremat arengut.

Eesti Infotehnoloogia Kolledži rektori Tiit Roosmaa sõnul on kolledžil väga hea meel seitsmeaastase akrediteeringu ning rahvusvahelise ekspertkomisjoni positiivse hindamisaruande üle. „Teiselt poolt osutas raport mõnedele meie tegevustele, mille parendamise kaudu saame oma kolledži veelgi paremaks teha,” lisas rektor.

„Rahvusvahelise ekspertkomisjoni tunnustus IT Kolledžile kinnitab, et oleme suutnud tagada üliõpilastele kaasaegse õpikeskkonna, suurendanud üliõpilaste õpimotivatsiooni erialaste klubiliste tegevuste kaudu,“ märkis IT Kolledži kvaliteedijuht Merle Varendi ja lisas, et saadud tunnustusele on oluliselt kaasa aidanud ka meie tihedad sidemed erinevate huvigruppidega – vilistlased, tööandjad ja teised partnerid.

„Institutsionaalsel akrediteerimisel hinnatakse, kas kõrgkooli kui terviku juhtimine on sihipärane ja toimimine tõhus,“ lisas Eesti Kõrghariduse Kvaliteediagentuuri juhataja Heli Mattisen „samuti seda, kas ja kuidas kõrgkool arvestab ühiskonna ootustega ning mil moel tagab oma lõpetajate rahvusvahelise konkurentsivõime.“

Kõik Eesti kõrgkoolid peavad institutsionaalse akrediteerimise läbima kord seitsme aasta jooksul. 2016. aasta lõpuks läbivad akrediteerimise kõik Eesti kõrgkoolid. Välishindamise eesmärk on toetada strateegilise juhtimise ja kvaliteedikultuuri arengut Eesti kõrgkoolides.

Hindamisotsuste ja aruannetega saab tutvuda:
http://ekka.archimedes.ee/korgkoolile/institutsionaalne-akrediteerimine/hindamisaruanded

Eesti Infotehnoloogia Kolledž on 2000. aastal loodud mittetulunduslik rakenduslik erakõrgkool, kus on võimalik omandada rakenduslik kõrgharidus õppekavadel IT süsteemide administreerimine, IT süsteemide arendus ja Infosüsteemide analüüs.

ITKPILT1