Euroopa Komisjon nõuab, et Eesti võtaks tagasi lairibavõrgule juurdepääsu hulgimüüki käsitleva ettepaneku

661514t81h341a

Euroopa Komisjon on esitanud nõudmise, et konkurentsiamet võtaks tagasi ettepaneku reguleeritud teenustasude kohta, mida turgu valitsev ettevõtja Elion Ettevõtted AS võib teistelt operaatoritelt sisse nõuda oma lairibataristu kasutamise eest.

Nõudmisele eelnes kolm kuud kestnud uurimine, mille käigus Euroopa elektroonilist sidet reguleerivate asutuste ühendatud amet (BEREC) väljendas samu kahtlusi, mis komisjon. Seepärast nõuab komisjon, et Eesti konkurentsiamet võtaks oma ettepaneku tagasi ja viiks selle kooskõlla komisjoni soovitatud põhimõtetega. Kui konkurentsiamet komisjoni soovitust ei järgi, kaalub komisjon muude kohaste õiguslike meetmete võtmist.

Konkurentsiamet ei esitanud eelmise aasta juulis alustatud uurimise ajal (vt IP/13/539) komisjonile ja BERECile piisavalt üksikasjalikke tõendeid, mis kinnitanuks, et ettepanek on kooskõlas ELi õigusega. Eeskätt ei suudetud osutada, kuidas tagatakse Eestis konkurentsi edendamine ja tõhusad investeeringud uue põlvkonna juurdepääsuvõrkudesse.

Konkurentsiamet ei ole ka suutnud tõendada, kuidas varade hindamine nende kunagise algse väärtuse, aga mitte praeguse väärtuse alusel aitab tagada hinnastabiilsust Eesti turul. Samuti ei selgu ettepanekust, kuidas valitud meede aitab Eestil tagada Euroopa digitaalarengu tegevuskavas seatud eesmärkide saavutamise piisavalt kiiresti, ulatuslikult ja põhjalikult.

Euroopa Komisjoni asepresident Neelie Kroes
Euroopa Komisjoni asepresident Neelie Kroes

Euroopa Komisjoni asepresident Neelie Kroes: „Selleks, et tagada telekommunikatsioonivaldkonnas head tingimused konkurentsi, innovatsiooni ja investeeringute edendamiseks, tuleb eelkõige saavutada hinnastabiilsus igas liikmesriigis ja hindade ühtsus kogu Euroopa Liidus. Liikmesriikidele on antud teatav valikuvabadus, mis võimaldab konkreetseid tingimusi ja asjaolusid arvesse võtta, ent samas peame me tulevikus tagama ühtse hinnapoliitika, mis aitab kaasa ühtse telekommunikatsioonituru toimimisele.”

Liikmesriik peaks meedet valides arvesse võtma ka komisjoni hiljuti avaldatud soovitust konkurentsi tõhustamise kohta lairibaturul (vt IP/13/828 ja MEMO/13/779), milles antakse asjaomase valdkonna eest vastutavatele ametiasutustele selged juhised, millise metoodika järgi arvutada reguleeritud juurdepääsuhindu.

Komisjon esitab telekommunikatsiooni direktiivi (MEMO/10/226) artikli 7a kohase soovituse kaheksandat korda.

Taust

ELi telekommunikatsioonieeskirjadega nähakse ette, et liikmesriigid peavad edendama Euroopa Liidus konkurentsi ja seisma tarbijate huvide kaitsel, toetades samas ühtse turu arengut.

Telekommunikatsiooni raamdirektiivi artiklis 7 on sätestatud, et telekommunikatsioonivaldkonda reguleeriv ametiasutus teatab komisjonile, BERECile (BEREC) ja teiste riikide reguleerivatele asutustele, milliseid meetmeid kavatsetakse võtta turuprobleemide lahendamiseks.

Kui komisjonil on kahtlusi, et kavandatud meede ei ole kooskõlas ELi õigusega, võib ta algatada raamdirektiivi artikli 7a kohase põhjaliku uurimise. Seejärel arutatakse kolme kuu jooksul reguleeriva asutusega ja tihedas koostöös BERECiga, kuidas asjaomane ettepanek ELi õigusega kooskõlla viia. Kui uurimise lõppedes ei saavutata riigi reguleeriva asutusega üksmeelt ettepaneku muutmise suhtes, võib komisjon vastu võtta edasised ühtlustamismeetmed, millega nõutakse, et kõnealune reguleeriv asutus võtaks oma ettepaneku tagasi.