Euroopa IT-Ametil täitub esimene tegevusaasta

Krum_Garkov

Täna (27.11.2013) koguneb selle aasta viimasele töökoosolekule Euroopa IT-ameti (eu-LISA) haldusnõukogu, kuhu kuuluvad kõikide Euroopa Liidu liikmesriikide, Euroopa Komisjoni, Šveitsi, Island, Norra ja Liechtenstein ning EUROPOLi ja EUROJUSTi esindajad. Seekordne koosolek toimub Tallinnas vaid mõni päev enne, kui 2012.a. 1.detsembril tööd alustanud Euroopa amet saab aastaseks.“Kahepäevase koosoleku päevakord on tavapäraselt äärmiselt tihe ja mahukas. Seekordne kokkusaamine on aga eriline selle poolest, et ameti järelvalvekogu tuleb kokku IT-Ameti peakorteri asukohariigis, Eestis, vaid mõni päev enne, kui täitub ameti esimene tegevusaasta ja seega on põhjust teha esimene suurem kokkuvõte saavutatust. Mul on rõõm tõdeda, et ameti käivitamine on olnud edukas. Vähem kui aastaga on IT-Amet asunud täies mahus täitma kõiki talle seatud ülesandeid ning ehitanud üles võimeka meeskonna,” sõnas IT-Ameti tegevdirektor hr Krum GARKOV.

2013.aastal võttis IT-Amet Euroopa Komisjonilt edukalt üle teise põlvkonna Schengeni infosüsteemi SIS II, viisainfosüsteemi VIS ja sõrmejälgede võrdlemise EURODAC-süsteemi operatiivjuhtimise. Samuti läksid ameti pädevusse kõik need tegevused, mis on seotud kolme süsteemi sideinfrastruktuuri haldamise ja nõuetekohase kontrolliga.

“Täna Tallinnas algav nõupidamine on haldusnõukogule seitsmes. Meil on hea meel näha, et amet, mis alustas aasta tagasi vähem kui poole tosina töötajaga ning seisis koheselt silmitsi liikmesriikide kõrgete ootustega, on tänaseks kasvanud oma valdkonna usaldusväärseks teenusepakkujaks,” ütles ameti haldusnõukogu esimees hr Matthias TAUBE:

2014.aastal on eu-LISA eesmärk pakkuda liikmesriikide üha kasvavatele vajadustele vastavaid tehnoloogilisi lahendusi ning lisaväärtust vabadusel, õigusel ja turvalisusel rajaneva ala toimimiseks Euroopa Liidu kodanike huvides ja nende kaitseks.

eu-LISA vastutuses olevad suuremahulised IT-süsteemid:

SIS II – teise põlvkonna Schengeni infosüsteem alustas tööd 9. aprillil 2013. Selle süsteemi kaudu vahetatakse asjakohast informatsiooni riikide piirivalve-, tolli-, politsei-, viisa- ja õiguskaitse ametite vahel tervel Schengeni alal. SIS II võimaldab lisada ka biomeetrilisi andmeid ning Euroopa vahistamismäärusi. eu-LISA vastutab SIS II eest alates 9. maist 2013.

VIS – Viisainfosüsteem käivitus 2011.a. oktoobris. See süsteem aitab teostada ühtset viisapoliitikat ning edukat piirikontrolli. Selleks volitatud ametiisikutel igas riigis on õigus kontrollida süsteemis leiduvaid andmeid, kaasaarvatud biomeetrilisi andmeid, seonduvalt Schengeni ruumis lühiajalise viibimise viisadega.

EURODAC – informatsioonisüsteem asüülitaotlejate ja ebaseaduslike piiriületajate sõrmejälgede võrdlemiseks. Selle süsteemi abil saab rakendada määrust (Dublin II), mis võimaldab teha kindlaks EL liikmesriigi, kelle kohustuseks on asüülitaotleja taotluse läbi vaatamine.

eu-LISA haldusnõukogusse kuulub üks esindaja igast liikmesriigist ja kaks Euroopa Komisjonist. Liikmete volituste kestus on neli aastat. Haldusnõukogus on esindatud ka Šveits, Island, Norra ja Liechtenstein ning EUROPOL ja EUROJUST.

120 töötajaga IT-ametit juhib ja esindab tegevdirektor, kelleks on alates 1. novembrist 2012 hr Krum Garkov. eu-LISA peakorter asub Tallinnas, süsteemide operatiivjuhtimine toimub Strasbourgis ning varurajatis paikneb Austrias.