Andmelao hankes tunnistati edukaks ühispakkujate Tieto Estonia AS ja Tieto Latvia SIA pakkumus

Elektrituru avanemisel vajaliku andmelao infosüsteemi loomiseks korraldatud riigihankel tunnistati majanduslikult soodsaimaks ühispakkujate Tieto Estonia AS ja Tieto Latvia SIA poolt esitatud pakkumus. Loodav andmeladu võimaldab koondada ja vahetada andmeid elektritarbijate, võrguettevõtjate ja müüjate vahel, aitamaks kaasa elektrituru efektiivsele toimimisele ja toetamaks klientide võimalusi elektrimüüjate vahetamisel. Ühispakkujate Tieto Estonia AS ja Tieto Latvia SIA poolt esitatud pakkumuse hinnaks on 4,9 miljonit eurot, mis sisaldab ka litsentside tasusid ning kolmeaastast hoolduslepingut. Andmevahetusplatvormi investeering tehakse Eleringi kinnitatud investeeringute eelarve raames, igaaastased hoolduskulud tasutakse võrguettevõtjate poolt.

Avatud elektrituru toimimiseks on oluline elektrimüüjate võrdne kohtlemine ning tõhus andmete vahetus turuosaliste vahel. Andmeladu on Eleringi eestvedamisel elektrituru avanemiseks arendatav infosüsteem, mis tagab elektrituru täielikul avanemisel kõigile turuosalistele – müüjatele, tarbijatele, tootjatele, võrguettevõtjatele – andmete võrdse kättesaadavuse ning toetab tarnijate valimist ja vahetamist.

Andmelao infosüsteemi edastavad võrguettevõtjad elektrienergia koguste mõõtepunktide tunnipõhised mõõteandmed  ning selle kaudu on andmed kättesaadavad kõigile selleks õigust omavatele turuosalistele. Süsteem on abiks elektrimüüja vahetuse protseduuri läbiviimisel ning läbi andmelao on kontrollitud seadusandluses kehtestatud õigused tarnelepingute sõlmimisel. Samuti on seal võimalik vahetada infot tarnija vahetuse kohta võrguettevõtjatega ja teiste õigust omavate turuosalistega ning andmeladu on ka kohaks, kus turuosaline haldab volitusi ja õigusi temaga seotud andmete saamiseks ning personaalse pakkumise esitamiseks. Kõigil tarbijatel on kontroll tema andmete müüjatele kättesaadavaks tegemise üle.

Andmevahetuse osas on turul enim kohustusi neil, kes vastutavad elektrienergia koguste mõõtmise eest – võrguettevõtjad ning otseliini valdajad, samuti on bilansihalduse osas kohustused müüjatel, bilansihalduritel ja süsteemihalduril.

Hanke raames tellib Elering täieliku tarkvara ja riistvara lahenduse eelpoolnimetatud protseduuride läbiviimiseks ja protsesside toetamiseks. Riigihange viidi läbi  väljakuulutamisega läbirääkimistega hankemenetlusena, mille raames toimus taotlejate eelnev kvalifitseerimine pakkujateks. Kokku kvalifitseerus neli ettevõtet, kellest pakkumise esitas kolm ning võitjaks tunnistati ühispakkujad Tieto Estonia AS ja Tieto Latvia SIA. Hankelepingu sõlmimiseni jõutakse pärast seaduses sätestatud vaidlustusperioodi lõppu.

Andmevahetusplatvormi väljatöötamisel  tehakse tihedat koostööd tänaste turuosalistega ning kaasatud on asjassepuutuvad riigiasutused. Projekti juhtrühma kuuluvad  Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi, Konkurentsiameti, Andmekaitse Inspektsiooni, Eleringi, Eesti Energia, VKG Elektrivõrkude, Imatra Elektri, Nordic Power Managemendi, Baltic Energy Services ning  Latvenergo Kaubanduse esindajad. Juhtrühma liikmete poolt on alla kirjutatud andmevahetusplatvormi väljatöötamise koostöölepe. Leppega on oodatud liituma ka kõik teised jaotusvõrguettevõtjad ja elektrituruosalised.

Alates 2013. aasta 1. jaanuarist avaneb Eesti elektriturg täielikult ning iga tarbija saab endale valida elektrimüüja. See tähendab, et valida saab suurema arvu pakettide ja tingimuste hulgast enda vajadustega kõige sobivama lahenduse ning leppida müüjaga kokku tootes ja hinnas. Need tarbijad, kes ei soovi või ei jõua enne 2013. aastat elektri müüjat valida, elektrita ei jää, vaid neile müüakse elektrit seaduses sätestatud üldteenuse korras. Sellisel juhul on elektrienergia müüjaks tarbijale võrguteenust osutav võrguettevõtja või kui võrguettevõtja ise müügiga ei tegele, siis tema nimetatud müüja. Üldteenuse korras müüdava elektrienergia hinnaregulatsioon määratakse Elektrituruseaduses ja see on seotud elektribörsil kujunenud kaalutud keskmise kalendrikuu hinnaga.